Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 181

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 193

Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 247

Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 269

Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 354

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 374

Warning: The magic method __call() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Db/Select.php on line 1056
 www.lvf.lt
Lietuvos vaikų fondas

Projektas Ugdymas karjerai

 

Projekto SFMIS kodas

VP1-1.3-SADM-02-K-03-123

Projekto vykdytojas

(pavadinimas, adresas)

Lietuvos vaikų fondas

Laisvės pr. 125, LT – 06118 Vilnius

Projekto pavadinimas

Ugdymas karjerai

Kontaktiniai atsakingo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas)

Romualda Navikaitė – tel. 8 5 262 88 36, mob.tel. 8 698 41335,

el.paštas: romualdanavikaite@yahoo.com

 

Projekto išlaidų suma

279,216.87 Eur

 

Finansavimas

100 %

Projekto pradžios data, trukmė mėn.

2012 m. vasario 27 d. , trukmė 44 mėn.

Pabaiga 2015 m. rugsėjo 15 d.

 

Tikslinė grupė, kuriai skirtas projektas

 

 Socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų);

 Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 metų)

 

Projekto tikslas, trumpas aprašymas

Aprašyti problemą, kurią sprendžia projektas, nurodyti projekto tikslą, projekto pagrindines veiklas, planuojamus pasiekti rezultatus bei pridėtinę vertę.  Jei taikoma, aprašyti projekto inovatyvumą ar tarptautinį bendradarbiavimą.

 

Projektinės idėjos aprašymas: Projektas yra skirtas palengvinti vaikų globos namų esamiems ir buvusiems auklėtiniams ir socialinės rizikos vaikų integraciją į darbo rinką ir į visuomenę sprendžiant jų problemas susijusias su priklausymu nuo šalpos mechanizmų, ekonominiu pasyvumu, žema kvalifikacija, dažnu iškritimu iš mokymosi proceso, dažnos darboviečių kaitos ir kitais sunkumais integruojantis į darbo rinką bei socialine atskirtimi. Projektas sieks išlaikyti vaikus mokymosi procese, geriau apsirinkti jiems tinkamą profesiją ir ilgalaikiai ir sėkmingai įsidarbinti kompleksiškų veiklų dėka: motyvavimo mokytis ir dirbti, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymo, individualizuotų asmens poreikių nustatymo ir profesinio orientavimo, savarankiškos ekonominės veiklos galimybių didinimo, įtraukimo į socialinius tinklus, veiksmingo tarpininkavimo siekiant išlikti mokymosi procese įsidarbinant. Neformalus profesijos mokymas konkrečioje darbo vietoje (integruojančioje įmonėje) suteiks konkurencinius pranašumus darbo rinkoje.

Projekto tikslas: Įgalinti VGN auklėtinius įgyti integralius karjeros kompetenciją laiduojančius gebėjimus, realizuoti poreikius, bendrauti ir bendradarbiauti, siekti sėkmingos asmeninio gyvenimo profesinės karjeros.

Projekto veiklų kompleksas: Socialinių įgūdžių ugdymas - individualizuotas profesinis orientavimas – bendrųjų darbinių įgūdžių ugdymas – verslumo ugdymas – profesinis mokymas darbo vietoje pasitelkiant praktikos vadovus – tarpininkavimas įsidarbinant. Taip pat, dvi pagalbinės socializacijos veiklos, skirtos VGN auklėtinių socialinių tinklų kūrimui, tai yra,  savipagalbos grupių kūrimas, organizavimas ir savipagalbos tinklo (tarp projekte dalyvaujančių VGN auklėtinių savipagalbos grupių) bei santykių su bendruomene kūrimas.

Projekto novatoriškumas: Projektas, tikslingai orientuotoms į mokymąsi ir įdarbinimą veikloms, iš esmės pagerins vaikų namų auklėtinių ir socialinės rizikos vaikų ugdymo karjerai procesą. Sukurti darbo metodai, veiklų kompleksas ir ateityje bus taikomi kaip veiksminga priemonė didinant minėtų vaikų gebėjimus integruotis, gerinama specialistų darbo praktika. Toliau bus naudojamasi sukurtu bendradarbiavimo tinklu tarp vietos  bendruomenės, švietimo įstaigų ir verslo įmonių bei įdiegtu verslumo gebėjimų ugdymo simuliaciniu instrumentu.

Projekto pridėtinė vertė - naudojamas veiksmingas metodas padėti socialinėje atskirtyje esantiems asmenims integruotis į darbo rinką: tai tiesioginis mokymas įmonėje ir konkrečioje darbo vietoje. Neformalaus mokymosi darbo vietoje, vadovaujant praktikos vadovui deka bus apmokoma viešo maitinimo, aptarnavimo ir siuvimo profesijų. Po projekto planuojama išlaikyti mokymosi procese ar/ir įdarbinti ne mažiau kaip 30 proc. projekto dalyvių.

Tarptautinio bendradarbiavimo tikslas, veikla ir pridėtinė vertė: Tarptautinis partneris yra organizacija Arbeit und Leben Thüringen Vokietijoje, kuri turi ilgametę darbo su analogiška tiksline grupe patirtį (partneris: www.arbeitundleben-thueringen.de). Tarptautinio  susitikimo metu susipažinta su gerąja darbo praktika Vokietijoje, susijusia su būdais ir metodais, skirtais auklėtinių profesinės karjeros ugdymui ir įdarbinimui.

„Darbas ir gyvenimas - Tiuringija“ yra švietimo įstaiga, skirta bendrajam ir politiniam jaunimo ir suaugusiųjų švietimui, kurią palaiko Vokietijos profsąjungų federacijos ir  Tiuringijos bendruomenės kolegijos (Volkshochschule). Ji prisideda per švietimą, kad visuomeniniai santykiai būtų geriau apžvelgiami  ir demokratiškai vystomi. Solidarumas, asmeninė atsakomybė, dalyvavimas ir atsakomybės ugdymas yra įstaigos šviečiamojo darbo centre. Mokymo programos skirtos visiems besidomintiems, nepriklausomai nuo jų profesijos, religijos ir politinių pažiūrų. Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems žmonėms, darbininkams, bedarbiams, imigrantams, vyresnio amžiaus žmonėms ir moterims bei jų mokymui. Organizacija daug dirba teikdama tarpininkavimo / mediacijos  paslaugas socialiniame ir švietimo darbe. Vienas iš šios organizacijos įsipareigojimų yra tarptautinis ir tarpkultūrinis švietimas Europoje. Organizacija turi didelę patirtį įgyvendindama ir koordinuodama tarptautinius projektus. „Darbas ir gyvenimas - Tiuringija“ yra Federalinės darbo ir gyvenimo grupės (būstinė Vupertalio mieste) narys ir pripažinta pagal Tiuringijos suaugusiųjų švietimo įstatymą nepriklausoma Tiuringijos jaunimo paslaugų įstaiga. Veikla grindžiama aukštais kokybės standartais, 2008 m. yra pripažinta QVB C lygio –DIN/EN/ISO 9000ff jaunimo ir suaugusiųjų švietimo įstaiga.

Tarptautinio seminaro metu susipažinta su darbo metodais, skirtais palengvinti VGN auklėtinių motyvavimą mokytis ir jų įsitraukimą į darbo rinką. Kartu su partneriu bus kuriamas savęs vertinimo klausimynas, padėsiantis tikslinės grupės nariui jį užpildžius geriau suderinti savo gebėjimus, lūkesčius ir geriau pasirinkti profesiją, kuri labiau atitiks asmens galimybes ir padės atsiskleisti jo gebėjimams. Mokomasis 4 dienų seminaras vyko 2013 m. lapkričio mėn. Lankėsi 7 projekto partnerių darbuotojai - specialistai, dirbantys su tiksline grupe, ir projekto vadovė.

 

Planuojami pasiekti rezultatai (produktų rodikliai, rezultatų rodikliai)

Pagal reikalaujamus projekto įgyvendinimo  rodiklius turi būti įdarbinta arba tęsti mokymus 30 proc. visų projekto tikslinės grupės dalyvių. Projekte dirbta su 182 dalyviais. Įgyvendinimo rodiklis – 55, t.y. ne mažiau nei 30 proc. dalyvių įsidarbinusių ar tęsiančių mokslą per 6 mėn. nuo projekto veiklų pabaigimo.

10 proc. dalyvių atliks praktiką pas partnerius įmonėse.


Pasiekti rezultatai n-aisiais projekto įgyvendinimo metais (įgyvendintų veiklų rezultatai, poveikis tikslinei grupei, nauda bendruomenei ir pan.).

2015 metais pasiekti rezultatai

Iš 182 projekto dalyvių:

- daugiau kaip 100 tęsia mokslus arba įsidarbino;

- 22 dalyvių atliko praktiką projekto partnerių įmonėse;

- 182 dalyviai dalyvavo projekto veiklose.

Poveikis tikslinei grupei: Projekto dalyviai gaus kompleksines paslaugas, orientuotas į skirtingas gyvenimo sferas, kurių dėka jie galės lengviau ir ilgalaikiai integruotis į darbo rinką. Išaugs tikslinės grupės narių socialiniai, savarankiško gyvenimo, darbiniai, komunikaciniai įgūdžiai. Vaikai išmoks kurti socialinius tinklus, padėsiančius jiems geriau integruotis.

Projekto dalyviai bus įtraukti į tokias veiklas kaip:

-  socialinių įgūdžių ugdymo veiklos.

-  darbinių įgūdžių ugdymo veiklos.

- motyvavimo, asmens poreikių identifikavimo, orientavimo ir konsultavimo veiklos.

-  tarpininkavimo įsidarbinant.

-  bendruomeninės veiklos.

Nauda bendruomenei: Vaiko teisių kontrolieriaus 2009 m. metinės ataskaitos rekomendacijose siūloma „svarstyti klausimą dėl vietos bendruomenių atstovavimo formų ir būdų vaikų globos įstaigose ir šeimynose, sudarant galimybes ir skatinant vietos bendruomenės dalyvavimą vaikų socializacijos procese“. Taip pat bendruomenė vaidina labai didelį vaidmenį tikslinės grupės narių potencialiame socializavime ir socialinėje įtrauktyje. Todėl projektas kurs bendradarbiavimo sąsajas tarp tikslinės grupės narių ir vietos bendruomenių, siekiant sukurti ilgalaikius socialinius tinklus, paskatinti bendravimą, didesnį supratimą ir padidinti savitarpio pagalbą. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas vaikų globos namų auklėtinių socializacijoje stiprins vietos bendruomenę ir kurs gerą bendradarbiavimo praktikos modelį, kurį galima bus skleisti kitoms bendruomenėms.

 

Projekto partneriai

Lietuvos Edukologijos Universitetas

Antazavės vaikų globos namai (Zarasų rajonas)

Aulelių vaikų globos namai (Anykščių rajonas)

Aukštadvario žemės ūkio mokykla (Trakų rajonas)

Lentvario vaikų globos namai (Trakų rajonas)

Švenčionėlių Socialinių paslaugų centras (Švenčionėlių vaikų globos namai) (Švenčionių rajonas)

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai

Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai

Viešvilės vaikų globos namai (Jurbarko rajonas)

VšĮ Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai"

VšĮ Trakų Švietimo Centras

Lentvario miesto bendruomenė (Trakų rajonas)

UAB "ALSAKIS"

UAB "Viralda"