Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 181

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Config.php on line 193

Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 247

Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 269

Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 354

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Session/Namespace.php on line 374

Warning: The magic method __call() must have public visibility and cannot be static in /var/www/vhosts/lvf.lt/httpdocs/library/Zend/Db/Select.php on line 1056
 www.lvf.lt
Lietuvos vaikų fondas

Informacija apie projektą

Projekto tikslinė (-s) grupė (-s)
   
Projektas skirtas romams, gyvenantiems Vilniuje, Ukmergės ir Šalčininkų rajonuose.
       
Projekto tikslas (-ai)
   
Sukurti ir išbandyti romų integracijos į darbo rinką paramos  mechanizmą bei perkelti teigiamą šio mechanizmo taikymo praktiką dar į  bent vieną Lietuvos regioną.
       
Projekto uždaviniai:
   
       
 1. sukurti romų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmą ir bendradarbiavimo tinklus;
 2.      
 3. pritaikant Vakarų Europos patirtį parengti darbui su romais socialinius darbuotojus ir jų asistentus;
 4.      
 5. pakelti suinteresuotų institucijų darbuotojų, dirbančių su romais,  kvalifikaciją: parengti mokymo programas ir organizuoti kvalifikacijos  kėlimo kursus darbdaviams, teritorinių darbo biržų, savivaldybių mokymo  įstaigų darbuotojams;
 6.      
 7. romų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmą išbandyti  parengiant romus darbo rinkai. Parengti darbuotojai, vadovaudamiesi  darbo su romais metodika, organizuos profesinius mokymus romams ir  sieks, kad jie būtų įdarbinti;
 8.      
 9. formuoti palankesnį visuomenės požiūrį į romus ir romų požiūrį į visuomenę;
 10.      
 11. paskleisti pažangią romų integracijos patirtį, daryti poveikį  politikai šalinant teisinius barjerus, trukdančius romams integruotis į  darbo rinką.
 12.    
Projekto novatoriškumas
Integracijos į darbo rinką romams kūrimo mechanizme veikia diada,  kurią sudaro specialistas – socialinis darbuotojas ir jo  padėjėjas/asistentas – romas. Romų integracijos procese pagrindinis  dėmesys bus skiriamas būtent šios naujos paruoštos diados aktyviai  veiklai, kurios pagrindinis uždavinys – padėti pavieniams romams įgyti  pageidaujamas kvalifikacijas, profesinius įgūdžius bei ieškoti darbo.
Pagrindinės veiklos:
       
 1. socialinės partnerystės modelio sukūrimas ir diegimas romų  socialinei atskirčiai mažinti Vilniuje, Ukmergės ir Šalčininkų  rajonuose;
 2. bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir jų veikla;
 3. darbuotojų ir suinteresuotų asmenų, dirbančių su romais parengimas;
 4. romų profesinis ir neformalus rengimas;
 5. viešinimo veikla, projekto tikslų ir uždavinių sklaida;
 6. tarptautinė veikla;
 7. poveikis politikai ir praktikai.
Planuojami rezultatai:
       
 1. suburta tikslinė grupė – romai, gyvenantys Vilniaus mieste, Ukmergės ir Šalčininkų rajonuose;
 2. sukurtas ir išbandytas socialinės partnerystės modelis romų  socialinei atkirčiai mažinti Vilniuje, Ukmergės ir Šalčininkų rajonuose;
 3. sukurti ir išbandyti regioniniai bendradarbiavimo tinklai Vilniuje, Ukmergės ir Šalčininkų rajonuose;
 4. pritaikius Vakarų Europos patirtį parengti darbui su romais 20 socialinių darbuotojų ir 20 jų padėjėjų/asistentų;
 5. perteikta užsienio partnerio patirtis seminaruose su socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų/asistentų mokymų organizatoriais.
 6.    
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
Romai galės pritaikyti užsienio patirtį integravimosi į darbo rinką  srityje; bus sudarytos lygios galimybės romams įsigyti profesiją,  dalyvauti darbo rinkoje ir gauti darbines pajamas; pažangų paramos  integruojant į darbo rinką mechanizmą galės taikyti kituose  teritoriniuose regionuose bei kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.
Numatomas poveikis
Didės visuomenės patyrimas ir darbo su romais efektyvumas; pasikeis  visuomenės požiūris į romus ir jų problemas; darbdaviai ir valstybinių  įstaigų darbuotojai pažins romus ir galės geriau patenkinti jų  poreikius; didės romų užimtumas; mažės socialinė romų izoliacija ir  socialinė įtampa tarp romų ir visuomenės.